การแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าด้วย อูริม-ทูมมิม:

การแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าด้วย อูริม-ทูมมิม:

การแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าด้วย อูริม-ทูมมิม:

ในสมัยก่อนที่พระวิญญาณของพระเจ้าจะมาเหนือผู้เชื่อทุกคน พระเจ้าให้ปุโรหิตที่มาจากคนเลวีทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างพระเจ้าและมนุษย์
ในการปรนนิบัติที่เต็นท์นัดพบ เมื่อต้องการทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า ประชาชนจะนำเครื่องถวายบูชามาหาปุโรหิต และถามคำถามในสิ่งที่กำลังแสวงหาอยู่แล้วปุโรหิตจะนำไปทูลต่อพระเจ้า ณ พระที่นั่งกรุณา
โดยใช้อูริม และทูมมิม เป็นการหาคำตอบว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ดังนั้นจึงถามได้ทีละประเด็น (1ซามูเอล14:41-42, กิจการ 1:24-26)

อูริม-ทูมมิม มีลักษณะเป็นหิน 2 ก้อนไม่แน่ชัดว่าลักษณะอย่งาไร (กันดารวิถี 27:21, เอสรา 2:63, เนหะมีย์ 7:65, เลวีนิติ 8:8)
อูริม (Urim) แปลว่า ทำให้สว่าง ส่วนทูมมิม (Thummim) แปลว่า ครบบริบูรณ์
มหาปุโรหิตจะพก 2 สิ่งนี้ไว้ในทับทรวงของชุดปุโรหิต เพื่อเสี่ยงทายน้ำพระทัยพระเจ้า
ในกรณีที่เรื่องนั้นไม่สามารถตัดสินด้วยกฎบัญญัติได้

ปัจจุบันผู้เชื่อทุกคนเป็นเหมือนปุโรหิตของพระเจ้า (1 เปโตร 2:9) เราสามารถเข้าเฝ้าและแสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์ได้โดยทางพระนามพระเยซู และพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อยืนยันน้ำพระทัยพระเจ้า

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand