ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของคุณ

  –

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

  30 มีนาคม 2014

pdf

mp3

1. ท่าที (Attitude)

2. เป้าหมาย (Goal)

3. วิธีการ (Actions)
1) เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก(Be A Good Model)
2) สอนและสร้างให้เกิด “ผลพระวิญญาณ” (Fruit Of The Spirit)
3) ปลูกฝังให้ผูกพันตัวกับคริสตจักร (Commitment To The Church)
4) หาโอกาสให้มีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุท­ธิ์ (Experience With The Holy Spirit)
5) อธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์ร่วมกัน (Prayer and Bible Reading)
6) สอนให้ใกล้ชิดพระเจ้า เชื่อฟัง และยำเกรงพระองค์ (Intimacy and Obedience To God)
7) ฝึกให้รู้จักประกาศจุดยืนความเชื่อ (Christ Acknowledgement Befor Others)
8) ฝึกให้ขอบคุณในทุกกรณี ให้อดทน ไม่บ่นต่อว่า (Grateful and Patience)
9) ฝึกให้แก้ปัญหาต่างๆ ในทางบวก (Positive Problem Solving)
10) ฝึกให้เป็นคนรู้คุณค่าตัวเอง (Self-Worth)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand