ผู้เลี้ยงแกะของพระเจ้า

  1เปโตร 5:1-4

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  10 พฤษภาคม 2015

pdf

mp3

1. บทบาท 5 อย่างของผู้เลี้ยง

1.1 เลี้ยงดู

1.2 นำ

1.3 ปกป้อง

1.4 เยียวยารักษา

1.5 รวบรวม

2. แรงจูงใจของผู้เลี้ยง

2.1 เต็มใจ ไม่ใช่ฝืนใจ

2.2 มีใจกระตือรือร้น ไม่ใช่ด้วยใจโลภ

2.3 นำด้วยแบบอย่าง ไม่ใช่ด้วยอำนาจกดขี่

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand