สร้างชีวิตภายในด้วยอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณ (Spiritual Discipline#1)

  –

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  16 ตุลาคม 2016

pdf

mp3

I. การวิ่งด้วยชีวิตที่ว่างเปล่าและทางเลือกใช้ชีวิต 2 แบบ

1) การใช้ชีวิตแบบภายนอกสู่ภายใน (Outside-In)
2) การใช้ชีวิตแบบภายในสู่ภายนอก (Inside –Out)

II. อุปนิสัยฝ่ายวิญญาณ

1) อุปนิสัยแห่งการยอมจำนน : การอธิษฐานและนมัสการ
2) อุปนิสัยแห่งการศึกษา : พระวจนะพระเจ้า
3) อุปนิสัยแห่งการมีเวลาลำพัง: การพักสงบ
4) อุปนิสัยแห่งการรับใช้ : อยู่เพื่อผู้อื่น

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand