สร้างชีวิตภายในด้วยอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณ (Spiritual Discipline#2)

  –

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

  26 ตุลาคม 2016

pdf

mp3

1. หัวใจของอุปนิสัยแห่งการยอมจำนน : “การยอมรับน้ำพระทัยพระเจ้าเหนือกว่าแรงปรารถนาของตนเอง”
2. การแสดงออกของคนที่มีอุปนิสัยแห่งการยอมจำนน :

2.1 การอธิษฐาน
2.2 การนมัสการ

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand