สร้างชีวิตภายในด้วยอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณ (Spiritual Discipline#4)

  –

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

 09 พศจิกายน 2016

pdfmp3

1. หัวใจของการสร้างอุปนิสัยแห่งการเรียนรู้ในฝ่ายวิญญาณ คือ การตระหนักว่าพระปัญญาของพระเจ้านั้นสูงที่สุด

2. คำแนะนำเพื่อการใคร่ครวญพระวจนะสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิต

1) FIND : ค้นพบอะไร?
2) LEARN : เรียนรู้อะไร?
3) OBEY : เชื่อฟังอะไร?
4) SHARE : แบ่งปันกับใคร?

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand