สร้างชีวิตภายในด้วยอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณ (Spiritual Discipline#5)

  –

   อาจารย์จักรพันธ์ แกล้วกล้า

  13 พฤศจิกายน 2016

pdfmp3

1.หัวใจของอุปนิสัยแห่งการรับใช้: ความรักต่อพระเจ้า.. ปฐมเหตุแห่งการรับใช้
2.การแสดงออกของอุปนิสัยแห่งการรับใช้

1)ใช้ชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น
2) เล่าข่าวดีแก่คนที่ยังไม่เชื่อ

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand