แผนชีวิตที่ไม่มีวันล้มเหลว

  ยากอบ 4:13-17

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

  5 มกราคม 2014

pdf

mp3

1. สิ่งที่ยากอบตําหนิพวกเขา

2. ความจริงบางประการชองชีวิตมนุษย์ที่ยากอบชี้ให้เห็น

3. สิ่งที่ยากอบแนะนําพวกเขา

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand