สง่าราศีของพันธสัญญาใหม่

  2 โครินธ์ 3:7-18

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  31 กรกฎาคม 2016

pdfmp3

1. พันธสัญญาเดิม
2. พันธสัญญาใหม่

2.1 เพื่อทำให้ชอบธรรม ไม่ใช่เพื่อลงโทษ
2.2 ยั่งยืนนิรันดร์ ไม่จางหายไป
2.3 รับได้โดยพระราชกิจของพระคริสต์
2.4 นำเสรีภาพและการเปลี่ยนแปลงชีวิต

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand