กุญแจแห่งการฟื้นฟู

  1 พงศ์กษัตริย์ 18:21-40

   อาจารย์ธิคุณ ภาพเสน่ห์

  25 กันยายน 2016

pdf

mp3

1. เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมของพระเจ้า ( ข้อ36 )
2. เกิดการกลับใจใหม่จากบาป ( ข้อ30 )
3. เกิดจากการรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าขึ้นใหม่ ( ข้อ30 )
4. เกิดจากการจัดลำดับความสำคัญของชีวิตใหม่ (ข้อ30)
5. เกิดจากการถวายสิ่งมีค่าที่พระเจ้าเรียกร้องจากเรา (ข้อ 33)
6. เกิดจากการอธิษฐานอย่างจริงจังต่อพระเจ้า ( ข้อ 36-37 )

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand