ความเชื่อที่พระเจ้าพอพระทัย

  มาระโก 16:14-18, ยอห์น 20:24-29

   อาจารย์ศรัณย์​ ลีฬหเกรียงไกร

  3 พฤษภาคม 2015

pdf

mp3

1.ความเชื่อสำคัญอย่างไรกับชีวิตคริสเตียน

1.1ความเชื่อเป็นเงื่อนไขสำคัญของการรับคว­ามรอด

1.2 ถ้าปราศจากความเชื่อ ก็จะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าไม่ได้เลย

1.3 เราต้องใช้ความเชื่อในการดำเนินชีวิตคริสเ­ตียน

1.4. ความเชื่อมีพลัง

2. อุปสรรคของความเชื่อ

2.1. ความกลัว

2.2. ความสงสัย

2.3. ใจที่ดื้อดึง

3. ความเชื่อที่พระเยซูทรงพอพระทัย

3.1 ความเชื่อที่นำไปสู่การรับใช้พระเจ้า

3.2. ความเชื่อตามพระสัญญาพระเจ้าไม่ขึ้นกับควา­มรู้สึกหรือความเข้าใจของเราเอง

3.3. ความเชื่อที่สะท้อนออกในการดำเนินชีวิต

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand