คำสั่งสุดท้ายของพระเยซูคริสต์

  มัทธิว 28:16-20

   อาจารย์ศรัณย์​ ลีฬหเกรียงไกร

  17 พฤษภาคม 2015

pdf

mp3

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand