พระนามของพระเจ้า

  สดุดี.23:1-5

   อาจารย์ธิคุณ ภาพเสน่ห์

  7 กันยายน 2014

pdf

mp3

1. เยโฮวาห์ โรอิ “พระเจ้า พระผู้เลี้ยง”

2. เยโฮวาห์ ยิเร “พระเจ้าทรงจัดเตรียม”

3. เยโฮวาห์ ชาโลม “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นสันติสุขของเรา­”

4. เยโฮวาห์ โรฟี “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นแพทย์”

5. เยโฮวาห์ ชิคเคนนู “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นความชอบธรรมของ­เรา”

6. เยโฮวาห์ นิสสี “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นธงชัยของข้าพเจ้า”

7. เยโฮวาห์ ชัมมา “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตที่นั่น”

8. เยโฮวาห์ เมคคาคิดเฮม “องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงชำระท่าน”

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand