การถวายที่พระเยซูพอพระทัย (มาระโก 12:41-44)
  การถวายที่พระเยซูพอพระทัย

  มาระโก 12:41-44

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

  29 มกราคม 2017

pdfmp3

1.การถวายเป็นเรื่องของทุกคน ไม่ใช่เฉพาะคนมีอันจะกิน
2.การประเมินของพระเจ้าต่างจากการประเมินของโลก
3.การถวายควรอยู่ในลำดับต้นๆไม่ใช่อยู่ในลำดับท้ายของรายการใช้จ่าย
4.การถวายที่แท้จริงคือการถวายทั้งหมดแด่พระเจ้า

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand