ใจที่มีสันติสุข

  –

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  25 ธันวาคม 2016

pdfmp3

1. เราถูกรบกวนใจด้วยอะไรบ้าง

1.1 ภาระที่ไม่ได้สะสาง
1.2 อดีตที่ผ่านไปแล้ว
1.3 สิ่งที่ควบคุมไม่ได้

2. มุมมองเรื่องสันติสุขในพระเจ้่า

2.1 พระเจ้าไม่ได้บอกว่าคุณไม่ต้องแบกภาระ
2.2 พระเจ้าเอาแอกที่หนักเกินกำลังออกไปแล้ว สิ่งที่คุณแบกจึงพอเหมาะ
2.3 คุณไม่ได้แบกลำพัง พระเจ้าจะช่วย

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand