มุมมองที่ทำให้ชีวิตเข้มแข็ง (2 โครินธ์ 4 : 13-18)
  มุมมองที่ทำให้ชีวิตเข้มแข็ง

  2 โครินธ์ 4:13-18

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  22 มกราคม 2017

pdfmp3

1. มองสภาพภายใน ไม่ใช่สภาพภายใน (16)
2. มองศักดิ์ศรีจากพระเจ้า ไม่ใช่ความยากลำบาก (17)
3. ใส่ใจสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งถาวร ไม่ใช่สิ่งที่มองเห็นซึ่งไม่ยั่งยืน (18)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand