ผู้เลี้ยงที่พระเจ้าทรงอวยพร

  1 เปโตร 5:1-4

   อาจารย์สิรินมาศ ลีฬหเกรียงไกร

  30 กรกฏาคม 2017

pdfmp3

1. เลี้ยงดูฝูงแกะ “ด้วยความเอาใจใส่”
2. เลี้ยงดูฝูงแกะ “ด้วยความเต็มใจ”
3. เลี้ยงดูฝูงแกะ “ด้วยความกระตือรือร้น”
4. เลี้ยงดูฝูงแกะ “ด้วยการเป็นแบบอย่าง”

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand