ความรักที่จับต้องได้

  1 ยอห์น 3:1-2

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

  4 ธันวาคม 2016

pdfmp3

1. ความรักที่ “มอบสถานะที่ดีที่สุดให้เรา”
2. ความรักที่ “มอบอนาคตที่งดงามที่สุดให้เรา”

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand