ผู้รับมอบฉันทะจากพระเยซู (2 ทิโมธี 1:5-7)
  ผู้รับมอบฉันทะจากพระเยซู

  2 ทิโมธี 1:5-7

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  29 มกราคม 2017

pdfmp3

1. เรามีสิ่งดีที่ได้รับมอบมา
2. เรามีหน้าที่ทำให้สิ่งดีนั้นรุ่งเรืองขึ้น

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand