Life Journey

  –

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

   20 กันยายน 2015

pdf

mp3

สาเหตุที่เราสร้างกำแพง
1. ป้องกันตนเอง
2. ไม่เห็นคุณค่าตนเอง
3. มโน
4. นิสัยส่วนตัวบางอย่าง
การรื้อกำแพงที่บั่นทอนความสัมพันธ์
1. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า
2. ให้ความจริงแทนที่ความเท็จ
3. อธิษฐานขอพระเจ้านำไปสู่เพื่อนที่ดี
4. มีความคาดหวังที่สมจริง
5. เป็นเพื่อนที่ดีกับผู้อื่น

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand