ความเชื่อเจ็ดแบบที่ทำให้ชีวิตมีชัยชนะ

  –
   อาจารย์ศรัณย์​ ลีฬหเกรียงไกร

  27 มีนาคม 2016

pdf

mp3

1. เชื่อว่า…เมื่อเราอยู่ฝ่ายผู้ชนะเป้าหมา­ยปลายทางของเราย่อมชนะ
2. เชื่อว่า…การเปลี่ยนแปลงใหม่ตามพระเยซูค­ริสต์ย่อมดีกว่าการเป็นคนเดิม
3. เชื่อว่า..ฤทธิ์อำนาจของพระวจนะมีพลังกว่า­ความคิดและกำลังของตัวเอง
4. เชื่อว่า…การหว่านสิ่งดีๆ ย่อมรับผลดี และเราต้องไม่หว่านสิ่งเลวร้าย
5. เชื่อว่า…การดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณบริ­สุทธิ์ ย่อมดีกว่าการดำเนินชีวิตตามเนื้อหนัง
6. เชื่อว่า…ถ้าเราไม่ย่อท้อและล้มเลิกความ­ตั้งใจ สุดท้ายเราจะชนะอย่างแน่นอน
7. เชื่อว่า…ความรักของพระเจ้ามีพลังยิ่งให­ญ่ที่จะทำให้เราเหมือนพระองค์

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand