เข้าเส้นชัยแห่งชีวิต

  1 โครินธ์ 9:24-27

   อาจารย์ปณัฐชัย สาผาย

  18 กันยายน 2016

pdf

mp3

1. ต้องมี “ความปรารถนา”
2. ต้องมี “วินัย”
3. ต้องมี “เป้าหมาย”
4. ต้องมี “ความมุ่งมั่น”

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand