สันติสุขแท้ในพระคริสต์ (ยอห์น 14:27)
  สันติสุขแท้ในพระคริสต์

  ยอห์น 14:27

   อาจารย์องค์การ เดชะยา

  16 เมษายน 2017

pdf

mp3

1.แหล่งแห่งสันติสุขแท้มาจากไหน : มาจากพระเจ้า
2.ใครที่มีสิทธิ์ได้รับสันติสุข : ทุกคนที่เชื่อวางใจในพระเยซู
3.ลักษณะสันติสุขแท้ : พระเจ้าให้ไม่เหมือนโลกให้

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand