2 โครินธ์, ท่าที, จิตใต, รับใช้, อาณาจักร, พระเจ้า, พระเยซู, ค่านิยม, เป้าหมาย, ทุ่มเท, เต็มที่, เปาโล, แบบอย่าง, พระคัมภีร์, คำเทศนา, คริสตจักรสานสัมพันธ์, กรุงเทพ, อ.ทนนท์ ชาญชิตโสภณ, 2017, Nexus, Bangkok
  เปิดสิ่งที่อยู่ในใจอาจารย์เปาโล

  2 โครินธ์ 5:1-10

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  5 กุมภาพันธ์ 2017

pdfmp3

1. ค่านิยม : สิ่งนิรันดร์ไม่ใช่สิ่งในโลก
2. สิ่งที่มอง : โดยความเชื่อไม่ใช่แค่สิ่งที่มองเห็น
3. สิ่งที่มุ่งแสวงหา : ทำให้พระเจ้าพอพระทัย

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand