เข้าใจการทรงนำ
  เข้าใจการทรงนำ

  –

   อาจารย์สิรินมาศ ลีฬหเกรียงไกร

  28 มกราคม 2018

pdfmp3

1. การทรงนำผ่าน “พระวิญญาณบริสุทธิ์”
2. การทรงนำผ่าน “พระวจนะของพระเจ้า”
3. การทรงนำผ่าน “บุคคล”
4. การทรงนำผ่าน “คำอธิษฐาน”
5. การทรงนำผ่าน “เหตุการณ์”
6. การทรงนำผ่าน “นิมิตและความฝัน”

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand