เอกภาพชุมชนของพระคริสต์ (เอเฟซัส 2:11-19)
  เอกภาพชุมชนของพระคริสต์

  เอเฟซัส 2:11-19

   อาจารย์กริช คีรีวัลย์

  16 เมษายน 2017

pdf

mp3

1. เอกภาพในความแตกต่าง (ข้อ 11-12)
2. เอกภาพทางพระคริสต์ (ข้อ 13-17)
3. เอกภาพโดยพระวิญญาณ (ข้อ 18-19)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand