นำคนกลับมาหาพระเจ้า และเสริมสร้างเขาให้บรรลุถึงการทรงเรียกในชีวิต
To CONNECT people to God and EMPOWER them to fulfill God’s purpose in life.

 

พันธกิจแห่งการเชื่อมต่อ
The Mission to Connect

เรามุ่งมั่นที่จะประกาศความรักและความรอดจากพระเยซูคริสต์ไปสู่ผู้คนในสังคม เพื่อนำการคืนดีและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าให้เกิดขึ้นในชีวิตอีกครั้งหนึ่ง ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดพระเจ้าจะก่อให้เกิดการรู้จัก เห็นคุณค่า และยอมรับตนเอง ทำให้ชีวิตสดชื่นและเต็มด้วยสันติสุข เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างยั่งยืนและบริบูรณ์ในทุกด้าน ไม่เพียงเท่านั้น การเชื่อมต่อกับพระเจ้ายังหมายถึงการเข้าส่วนในพระวรกายของพระเยซูคริสต์ ซึ่งหมายถึงคริสตจักร เสมือนหนึ่งอวัยวะในร่างกายที่เชื่อมต่อและผูกพัน เห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน ยอมรับการขัดเกลาซึ่งกันและกัน และพึ่งพาอาศัยกัน

 

พันธกิจแห่งการเสริมสร้าง
The Mission to Empower

เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ต่อมนุษย์ทุกคนไม่เหมือนกัน เราจำเป็นต้องแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเราแต่ละคนโดยเฉพาะผู้เชื่อ คริสตจักรจึงมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้เชื่อทุกคนแสวงหา นิมิตและการทรงเรียกจากพระเจ้า ให้นิมิตของพระเจ้าอยู่ในจิตวิญญาณของเขา และให้เขาพร้อมที่จะเป็นสาวกพระคริสต์ที่ดำเนินชีวิตไปตามแผนการของพระเจ้า เพื่อให้ผู้เชื่อสามารถเป็นสาวกของพระคริสต์ที่ค้นพบนิมิตและการทรงเรียก ทั้งสามารถใช้ทุกตะลันต์ความสามารถอย่างเกิดประโยชน์ คริสตจักรได้มุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสและสนับสนุนให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วน ร่วมในการรับใช้ โดยส่งเสริมและฝึกฝนพัฒนาให้มีทักษะในการรับใช้ การใช้ของประทานของตนเพื่อร่วมกันเสริมสร้างคริสตจักรในภาพรวม

เกี่ยวกับเรา

นิมิต

พันธกิจหลัก

ค่านิยมหลัก

หลักข้อเชื่อ

คณะผู้นำ