ก้าวชีวิตที่มั่นคง

  2 โครินธ์ 5:6-10

   อาจารย์ธนศักดิ์ โฆตะวาณิชย์

  22 พฤษภาคม 2016

pdf

mp3

1. ก้าวโดยเข้าใจความชั่วคราวของชีวิตในโลก
2. ก้าวด้วยความเชื่อ
3. ก้าวด้วยเป้าหมายแรงจูงใจที่สูงส่ง
4. ก้าวด้วยความรับผิดชอบต่อพระเจ้า

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand