เมื่อเราต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน (1 โครินธ์ 12:12-27)
  เมื่อเราต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน

  1 โครินธ์ 12:12-27

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

  22 มกราคม 2017

pdfmp3

1.เรา “แตกต่างกัน”
2.เรา “เท่าเทียมกัน”
3.เรา “เชื่อมต่อกัน”

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand