เมื่อคุณรู้ว่า…คุณเป็นใคร

  ลูกา 2:41-52

   อาจารย์ประกิจ ตรีทศายุธ

  28 มิถุนายน 2015

pdf

mp3

1. อัตลักษณ์ในพระคริสต์กำหนดเป้าประสงค์ของช­ีวิต

2. อัตลักษณ์ในพระคริสต์สร้างความมั่นคงในใจ

3. อัตลักษณ์ในพระคริสต์ให้ลำดับความสำคัญของ­ชีวิต

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand