ทำไมเราจึงฉลองวันคริสต์มาส

  –

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

  25 ธันวาาคม 2016

pdfmp3

1.เพราะ…พระเจ้าเสด็จมาบังเกิดเป็น มนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา
2.เพราะ…การไถ่บาปและความรอดมาถึงเราแล้ว
3.เพราะ…ข่าวประเสริฐนี้เป็นของเราทุกคน

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand