เครื่องมือเปลี่ยนโลก

  มัทธิว 16:13-19

   อาจารย์ศรัณย์​ ลีฬหเกรียงไกร

  24 มกราคม 2016

pdf

mp3

1. จุดกำเนิดของคริสตจักร คือ พระเยซูคริสต์

2. พลังขับเคลื่อนคริสตจักร คือ ความเชื่อ

3. เอกลักษณ์ของคริสตจักร คือ ชัยชนะ

4. หน้าที่ของคริสตจักร คือ ประกาศแผ่นดินของพระเจ้า

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand